خانه اصلی

سردیس مشاهیر و مفاخر ایران

سردیس آذرپاد

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور حسن ابراهیم زاده

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس شهید عباس بابایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس اصغر فرهادی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس شیخ فضل الله نوری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس خلبان شهید احمد کشوری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس ستارخان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس سید مصطفی خمینی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس یعقوب لیث صفاری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس رودکی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس بابک خرمدین-۱

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس فرهاد کوهکن

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیوار پوش و مشبک معماری و دکوراسیون داخلی
ستون و سرستون نما ساختمان معماری

سردیس مشاهیر و مفاخر (211)

تندیس مشاهیر و اسطوره ها (58)

کاپ جام جهانی (3)

آرایه های معماری (221)

هفت سین (9)

سرو و پذیرایی (2)

تندیس مشاهیر و اسطوره ها

تندیس حکیم عمر خیام

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس اشو زرتشت کد M640

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس سعدی شیرازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شجریان

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس دده قورقورد – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس سیاوش

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس دهخدا کد M670

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۶۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس آریو برزن

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس حکیم رودکی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۶۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ رازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۰۰,۰۰۰ تومان

کتیبه و تابلو (155)

مولاژهای باستانی (174)

آرایه های باستانی (6)

مولاژهای باستانی

زیر لیوانی (5)

جاشمعی (20)

جاجواهری (9)

کتیبه و تابلو

سردیس و تندیس مشاهیر علمی
سردیس و تندیس مشاهیر ادبی