نمایش دادن همه 19 نتیجه

لوح فردوسی تندیس و پیکره شهریار کد MO3000

خاکستری
کرم
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۸۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس فردوسی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان

تابلو برجسته حماسه فردوسی کد FG110

مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس حکیم سنایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان

تندیس کاوه آهنگر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس خسرو شیرین فرهاد

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس رستم و اسفندیار

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد محمد رضا شفیعی کدکنی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس رستم دستان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس سیمین بهبهانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شهرام ناظری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سردیس شیرین

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سردیس کاوه آهنگر

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمود حسابی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۲۰,۰۰۰ تومان