نمایش دادن همه 20 نتیجه

تندیس استاد شهریار کد M700

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۱.۲۶۵.۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی کد M680

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس دهخدا کد M670

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس عبید زاکانی کد M660

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس میرعماد حسنی کد M650

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس مهدی اخوان ثالث

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس حکیم عمر خیام

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس سعدی شیرازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس حافظ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ سهراب سپهری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس استاد شهریار – ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس استاد شهریار- نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

کتیبه باباطاهر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ باباطاهر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس مولانا

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس حکیم رودکی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان