نمایش دادن همه 17 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید

تابلو برجسته فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۱۲,۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۵۶,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا (53 سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۶۸,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۸۶,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

تندیس حکیم عمر خیام

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

سردیس ابوریحان بیرونی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس احمد شاه قاجار

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس بابک خرمدین-۲

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-1

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-2

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمود حسابی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر محمد قریب

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس سهراب سپهری

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس شمس تبریزی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس منشی نول کشور

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان