نمایش دادن همه 12 نتیجه

سردیس شمس تبریزی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس مهدی اخوان ثالث

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس استاد فریدون مشیری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس استاد محمد رضا شفیعی کدکنی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس محمد فضولی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس استاد احمد شاملو

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس مختوم قلی فراغی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس ایرج میرزا

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس حسین منزوی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس عبید زاکانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس مهدی اخوان ثالث

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان