مشاهده همه 12 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید

تندیس مهدی اخوان ثالث

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد احمد شاملو

برنز
سفید
۸۲,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان

سردیس استاد فریدون مشیری

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد محمد رضا شفیعی کدکنی

برنز
سفید
۸۲,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان

سردیس ایرج میرزا

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس حسین منزوی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس شمس تبریزی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس عبید زاکانی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس محمد فضولی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس مختوم قلی فراغی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس مهدی اخوان ثالث

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان