نمایش 1–28 از 33 نتیجه

سردیس عطار نیشابوری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۰۰,۰۰۰ تومان

کتیبه باباطاهر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ باباطاهر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۶۰۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس حکیم رودکی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۶۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد فریدون مشیری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد محمد رضا شفیعی کدکنی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۳۰,۰۰۰ تومان

سردیس محمد فضولی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس صادق چوبک

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد منوچهر آتشی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد احمد شاملو

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۳۰,۰۰۰ تومان

سردیس ناصر خسرو

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد جلال آل احمد

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس مختوم قلی فراغی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس ایرج میرزا

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد امیر هوشنگ ابتهاج

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس باباطاهر

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس قیصر امین‌پور

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس حسین منزوی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس نظامی گنجوی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس رودکی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس پروین اعتصامی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس فردوسی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس رهی معیری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس حکیم خیام نیشابوری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان