مشاهده همه 21 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 24 36 48 80 120

تندیس بو علی سینا (۵۳ سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

سردیس برزویه پزشک

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ رازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-۱

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-۲

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور پروانه وثوق

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور مجید سمیعی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمدقلی شمس

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمود حسابی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس جابر ابن حیان

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر آذر اندامی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر اسماعیل یزدی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر حسین گل گلاب

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس ربن طبری

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس شیخ بهایی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس علی بن عباس مجوسی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس فارابی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن زکریای رازی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن موسی خوارزمی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان