نمایش دادن همه 21 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید

تندیس بو علی سینا (53 سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۶۸,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۸۶,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

سردیس برزویه پزشک

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ رازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۳۵,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-1

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-2

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور پروانه وثوق

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور مجید سمیعی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمدقلی شمس

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمود حسابی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس جابر ابن حیان

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر آذر اندامی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر اسماعیل یزدی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر حسین گل گلاب

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس ربن طبری

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس شیخ بهایی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس علی بن عباس مجوسی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس فارابی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن زکریای رازی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن موسی خوارزمی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان