نمایش دادن همه 21 نتیجه

تندیس بو علی سینا (53 سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ رازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور پروانه وثوق

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس شیخ بهایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن موسی خوارزمی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس فارابی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس جابر ابن حیان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس دکتر آذر اندامی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس ربن طبری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس علی بن عباس مجوسی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمود حسابی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-2

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-1

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس برزویه پزشک

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمدقلی شمس

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس دکتر حسین گل گلاب

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور مجید سمیعی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس دکتر اسماعیل یزدی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن زکریای رازی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان