مشاهده همه 21 نتیجه

نشان دادن 40 52 80 120

تندیس بو علی سینا (53 سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
نمره 0 از 5
۷۸۵,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ رازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
نمره 0 از 5
۴۳۵,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
نمره 0 از 5
۳۲۷,۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
نمره 0 از 5
۴۸۰,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور پروانه وثوق

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس شیخ بهایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن موسی خوارزمی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس فارابی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس جابر ابن حیان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر آذر اندامی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس ربن طبری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس علی بن عباس مجوسی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمود حسابی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-2

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-1

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس برزویه پزشک

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور محمدقلی شمس

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر حسین گل گلاب

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس پروفسور مجید سمیعی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر اسماعیل یزدی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سردیس محمد بن زکریای رازی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
نمره 0 از 5
۱۴۵,۰۰۰ تومان