نمایش 1–28 از 198 نتیجه

سردیس سردار شهید حسین همدانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس استاد شجریان

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس رضا عطاران

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس بابک خرمدین-۲

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس دده قورقورد بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس زال و سیمرغ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس خسرو شیرین فرهاد

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس کاوه آهنگر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس داریوش بر کشتی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس مهدی اخوان ثالث

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس سعدی شیرازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آناهیتا

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس خواجه نصیرالدین طوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ استاد بنان

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس زرتشت

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آریو برزن

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس رستم و اسفندیار

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس حافظ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس باربد جهرمی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ سهراب سپهری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ ستارخان

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس استاد شهریار – ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان