صفحه اصلی

سردیس مشاهیر و مفاخر ایران

مجموعه ای سردیس مشاهیر، اسطوره ها، مشاهیر، مفاخر و سرداران ایران

سردیس پهلوان غلامرضا تختی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس شهید عباس کریمی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان